TOP termékek
Termékajánló
Partnereink

Vásárlási feltételek

1. Eladó adatai
 1. Az eladó adatai

 

Lampart Szerviz Kft.
1224 Budapest Kakukkhegyi út 14/a
Adószám: 23561166-2-43

Bankszámla vezető : UniCredit

Bankszámlaszám:10918001-00000122-04020005
Cégjegyzékszám:01-09-971403 Vezetve Fővárosi Cégbíróságnál
Telefon:06-1-4247978 , 06-20-9948237
E-mail: lampartszerviz.kft@gmail.com
A vállalkozás képviselője :Tóth János
e-mail: lampartszerviz.kft@gmail.com

2. Regisztráció

- Ha a vásárló a regisztráció részletes adatait nem adta meg, a vásárlást megelőzően pontos adatok megadásával ki kell töltenie a regisztrációs űrlapot.
- A regisztrációnál csak a vásárláshoz elengedetlenül szükséges adatait kell megadnia. Más információt a megrendelés űrlapon közölhet.
- Amennyiben nem kíván regisztrálni, "vendégként" is vásárolhat.
Nem kell használnia rendszerünket, ha bármi okból idegenkedik, vagy tart attól.
Keressen bennünket hagyományos módokon, így is szívesen kiszolgáljuk Önt! Rendelhet levélben vagy telefaxon is.

3. A szerződés tárgya

Az adott árucikk jellemzőit a hozzátartozó termékleírásból tudhatja meg részletesen. A termékleírásokat, sajtóbejelentéseket a gyártóktól kapjuk, így ezek pontatlanságáért felelősséget vállalni nem tudunk. A termékekhez kapcsolódó fotók helyenként illusztrációk, így a tényleges termékek ettől eltérhetnek. A termék vételára mindig az adott áru mellett feltüntetett bruttó (áfás) ár, amely magyar forintban értendő. A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek. Az esetleges elírásokból eredő károkért cégünk nem vállal felelősséget.
Áruházunkban kizárólag új termékeket kínálunk !

4. Fizetési módok
 1. A termék házhozszállítása esetén az áruátvételkor történik a fizetés a kézbesítő futárnak, postai alkalmazottnak.
  2. Előutalással, a számla interneten történő megküldését követően ( a papíralapú számla az áruval együtt érkezik ) .
  Szállítási idő: 2-4 nap
5. Vásárlás

Csak magyarországi címre szállítandó megrendelést áll módunkban elfogadni. A vásárlás illetve szerződés kötés csak magyar nyelven történhet, ami írásban kötött szerződésnek minősül. A szerződés iktatásra kerül és utólag hozzáférhető. A már kiválasztott termékeket a kosárban tekintheti meg.
A kosárba helyezett termékek megrendeléséhez, illetve a szállítási és fizetési feltételek meghatározásához menjen végig a vásárlási folyamat lépésein. Kérjük, ellenőrizze a kosárba helyezett termékeket és annak árait ill. mennyiségét is.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a vásárlási/szerződéskötési nyilatkozatának megtétele fizetési kötelezettséget vonhat maga után !
A vásárlás az internet minimális ismeretét feltételezi, a vásárlás alatt a Vásárlónak figyelembe az internet esetleges hibáit ill. lehetőségeit. Az epuletgepeszaruhaz.hu nem felelős, az interneten továbbított adatok hibáiért, bármilyen okból is következtek be, továbbá az internetes hálózatban felmerülő működési hibáért, ami megakadályozza a zavartalan vásárlást.


6. Megrendelés rögzítése

 

 1. Megrendelés rögzítése

Cégünk munkatársa a megrendelés beérkezését követően 1 napon belül telefonon egyeztet a megrendelővel ( hétvége esetén a következő munkanap).
A következők minden esetben rögzítésre kerülnek:
A megrendeléseket minden esetben telefonon visszaigazoljuk, majd ezt követően pedig e-mailt küldünk ennek megerősítésére.
Egyeztetésre kerülnek az alábbiak:
Tételesen a megrendelt termékek (azok műszaki paramétereit).
Átadási ár, fizetés módja, ügyintéző neve, számlázási név. szállítási határidő, szállítás módja, a szállítás ára, szállítási hely.

7. Szállítási feltételek

A kiszállításra akkor intézkedünk ha a fenti egyeztetések után az adás-vétel minden részlete egyértelmű, és minkét fél részéről elfogadásra kerül.
A megrendeléseket minden esetben írásban visszaigazoljuk, (levél, e-mail).
Szerződéses kapcsolat az írásbeli visszaigazolás rendelkezésére állásakor jön létre.
A szállítási díj tartalmazza a csomagolás költségét is.

Súly (kg)

Szállítási díj (Ft)

Magyar Posta MPL üzletága.

8. Vásárlástól való elállás joga

Megrendelése során Ön élhet a 14 napon belüli indokolás nélkül elállási jogával és feltétel nélkül elállhat a szerződéstől. Az elállási határidő a termék elvételekor kezdődik. Az elállási jog már a szerződéskötés napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolható. A fogyasztónak elállás esetén elegendő, ha nyilatkozatát írásban az elállási határidőn belül postán, vagy elektronikus úton elküldi.        Postacím: Lampart Szerviz Kft. 1224 Budapest Kakukkhegyi út 14/a                                  Telefon: 06-1-4247978 , 06-20-9948237                                                                          E-mail: lampartszerviz.kft@gmail.com                                                                   Ebben az esetben az Eladó köteles a Vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő 14 napon belül visszatéríteni. A visszatérítés lehetőség szerit visszautalással fog történni. A visszatérítés az áru visszaszolgáltatását követően fog történni.
Az áru visszaküldése a nyilatkozat közlésétől számított 14 napon belül kell meg történjen. Az áru visszaküldésének költsége a Vevőt terheli.
Amennyiben a Vevő nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget az Eladó nem köteles megtéríteni.
Olyan egyedi termékek és szolgáltatások esetén, amelyek a Megrendelő külön kívánságára egyedileg kerülnek legyártásra, nem érvényesíthető a vásárlástól való elállás joga.
Az Eladó követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű költségeinek - ha a szolgáltatás nyújtásra irányuló szerződés teljesítését a fogyasztó kifejezett kérésére határidő előtt megkezdte és gyakorolja a felmondási jogát - megtérítését.


9. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a lampart szerviz Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Lampart Szerviz Kft nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap túl azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

10. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával? Termék hibája esetén Ön – választása szerint – az 9. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján? Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. Milyen esetben minősül a termék hibásnak? A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: – a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy – a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy – a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

11. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a jótállásból fakadó jogaival? Hibás teljesítés esetén a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Lampart Szerviz kft. jótállásra köteles. Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján? Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. A jogszabály alapján a jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól? A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 9. és a 10. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

13. Magyar nyelvű használati útmutató

- A jogszabályban előírt termékeknél az idegen nyelvűvel azonos tartalmú magyar nyelvű használati útmutatót kell a fogyasztók számára biztosítani.
A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség állásfoglalásai:
Nem hozható forgalomba az a termék, amelyet a szükséges magyar nyelvű vásárlási tájékoztatóval nem láttak el.

14. Adatkezelés

A vásárlók adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. A vásárlónak ( pl. elállás esetén ) joga van módosítani vagy törölni bármely általa megadott adatot. A Lampart Szerviz Kft a vásárlást követően a vásárlók adatait a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében archiválja. A tudomásunkra jutott adatokat harmadik fél részére semmilyen formában nem adjuk át.

15. Jogi kérdések

A jelen dokumentumban ill. a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadók. Az Ön fogyasztói jogait a hatályos fogyasztóvédelmi törvény tartalmazza.

16. A Vásárló panaszkezelésének módja
 1. A Helyi Polgármesteri Hivatal jegyzője:1221 Budapest, Városház tér 11., ...
  2. BFKH Fogyasztóvédelmi Felügyelősége: 1088 Budapest, József krt. 6.
 2. A Budapesti Békéltető Testület 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

 

Webáruház készítés